Selahaddin AKIN

Selahaddin AKIN


TURBA KÖMÜR

24 Kasım 2021 - 17:49

Biyokimyasal kömürleşmeye uğra- mış en genç kömür türüdür. Renkleri sarı, kahverengi ve siyah olabilen turbaların sertliği azdır. Turbalarda odunumsu yapıyı gör- mekmümkündür. Turbalarıntaşıdık- ları özellikler, başlangıçtaki bitki türlerine, oluşum koşullarına ve çe- şitli bitki kısımlarının çürüme dere- celerine bağlı olarak değişiklikler gösterir. Turbaların bazı önemli özel- liklerini şöyle sıralamak mümkün- dür: Sulandırılmış alkali ile muamele edildiğinde, lifve dal parçaları kalır. Elle sıkıldığında su kaybeder. - %75’in üzerinde orijinal nem içerir. Turbalarda çıplak gözle ayrışmamış ve şekilleri bozulmamış bitkisel artık- lar görülebilir. Turba ile linyit arasındaki sınır kesin değilse de ikisini ayırt edebil- mek için bazı ölçütler kullanılabilir. Linyit Kömür Linyit kömürler, turbalarla taşkömürleri arasında geniş bir bant oluş- tururlar. Kömürleşme derecesine göre, değişik oranlarda orijinal nem içerirler. Orijinal nem oranı yüksel- dikçe, jeokimyasal kömürleşmenin etkisi azalmakta ve yumuşak linyit- lerdeminimumseviyeye inmektedir. Linyit kömürleri dış görünüşlerine göre,yumuşak ve sert linyitler diye ikiye ayrılırlar. Yumuşak linyitler, %35–75 arasında orijinal neme sa- hiplerdir. Yumuşak linyitlerçok az parça sağ- lamlığına sahiptir. Ocaktan çıkarılarak depolandıkları taktirde, zamanla tamamen toz ha- line gelirler. Su ile temasa geçtiklerinde önemli ölçüde su alarak şişerlerve dağılırlar. Bu bakımdan yumuşak linyitlerin ocaktan çıkarıldıkları şekilde, ev ya- kıtı olarak kullanılmaları mümkün değildir. Sert linyitler,yumuşak linyitlerden sonra başlayarak taşkömürü sınırına kadar geniş bir alana yayılan kömür türleridir. Bu tür kömürleryumuşak linyitlere göre daha fazla parça sağ- lamlığına sahiptir. Orijinal nemi az olan türleri,taşıma ve depolanma esnasında fazla tozlanmaz. Orijinal nem oranı arttıkça hemparça sağlamlığı azalır,hemde tozlanma özelliği artar. Taş Kömürü Bu kömürlerin orijinal nem oran- ları oldukça azdır (%1-2) ve karbon oranlarıyüksektir. Gerek nem oranlarının az olması ve gerekse de daha sağlam yapıya sahip olmaları nedeni ile taşkömür- leri taşıma ve depolamada parça bü- yüklüklerini büyük ölçüde korurlar. Diğer kömür türlerine göre daha yüksek ısı değerine sahip olan taşkö- mürleri, birçok kullanım alanına sa- hiptir. Antrasit Bu kömür, Amerika’da sert kömür ve Galler’de kaya kömürü şeklinde anılır. Demir siyahı rengi, yan metalik parlaklığı ile tanınır. Antrasitin ısıl değeri taşkömürü kadar fazla değildir. Çünkü yüksek sıcaklıklara hızla çıkamaz. Buna karşın,tozve is oluştur- madığıve uzun süre yandığı için ev yakıtı olarak çok aranır. Grafit Grafit, oldukça yumuşak, doku- numu yağsıve ince levhalar halinde bükülme özelliğine sahiptir. Sertliği 1,yoğunluğu 2 gr/cm3 dür. Rengi siyah ve gri, çizgi rengi kül rengindedir. Doğada; kristal, pulve ‘amorf’ diye tanımlanan şekilleri mevcut olup,en iyi formu kristal gra- fittirve tenörü en yüksek olanıdır. Çok geniş kullanım alanlarıvardır. Kömürün Kullanımıve Teknolojisi Kömür, termik santralde elektrik enerjisi üretiminde, konutlarda, sa- nayide,ulaştırmada, ısınma amaçla- rıyla kullanılır. Ayrıca,kömürlerden asilleştirme ve teknolojik yöntemlerle birçok ürün elde edilebilir. Bu yöntemlerden başlıcaları; kok- laştırma;sıvılaştırma ve gazlaştırma- dır.

Bu yazı 54 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum